Inhoud laden…
Winkelwagen Afrekenen
Subtotaal:  0,00

Disclaimer

1. Algemeen

Elk bezoek van de site www.elnaturelle.be, en elk gebruik van de informatie die zich op de website www.elnaturelle.be bevindt, houdt automatisch, en zonder voorbehoud, de expliciete aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, in hun integraliteit vanwege de bezoeker en/of de gebruiker.

Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door El Naturelle worden gewijzigd.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De website www.elnaturelle.be, als zodanig, als alle onderdelen ervan zonder uitzondering en van welke aard ook (teksten, foto’s, illustraties, grafisch en infografisch, logo’s, ….) kunnen beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met name de auteursrechten, het merkenrecht.

Tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen is het gebruik van deze content, op welke wijze dan ook, strikt verboden; derhalve zal reproductie of mededeling aan het publiek, het gebruik van deze content om welke reden en ten aanzien van wie dan ook, enkel mogelijk zijn mits uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming door El Naturelle, en/of haar vennoten, en/of haar aangestelden en/of toeleveranciers.

In geen enkel opzicht en in geen enkele mate kan de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden als een toelating tot reproductie of mededeling aan het publiek.

 

3. Aansprakelijkheid van El Naturelle

De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld.

Anderzijds kan deze informatie niet als exhaustief beschouwd worden, noch wat betreft El Naturelle en haar werking, noch wat betreft de uiteenzetting van de wettelijke bepalingen, noch wat betreft de andere onderdelen zonder uitzondering, noch wat betreft de actualiteit van de gegevens.

De bezoeker en/of de gebruiker van deze informatie aanvaardt uitdrukkelijk, door het bezoek en/of het gebruik van de informatie zelf, dat hij de betreffende informatie niet zal inroepen of kunnen inroepen ten aanzien van El Naturelle en/of haar vennoten, en/of derden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook.

Het gebruik van deze informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de gebruiker; El Naturelle is niet aansprakelijkheid voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het genoemd gebruik, uit welke oorzaak dan ook, noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden.

De content opgenomen onder de rubriek ‘repertoire’ valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van diegene die de upload gedaan heeft, wat betreft zowel de auteursrechten als de andere intellectuele rechten, de rechten op privacy, de eigendomsrechten, het recht of afbeelding, als wat betreft alle andere rechten en vorderingen die derden zouden kunnen laten gelden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook.

 

4. Links naar andere websites

Indien en voor zover www.elnaturelle.be links zou bevatten naar andere websites, kan El Naturelle in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende websites; noch wat betreft de websites gelinkt aan de gelinkte sites.

 

5. Virussen

El Naturelle garandeert dat alle gegevens opgenomen in deze site gecontroleerd worden op de op dat ogenblik bestaande virussen.

El Naturelle is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis en raadt elke bezoeker daarom aan zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

El Naturelle zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden, noch ten aanzien van de bezoeker, noch ten aanzien van derden

 

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In voorkomend geval, en voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en/of gebruiker van de site worden ingebracht/geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging/registratie geschiedt.

El Naturelle is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen. Hiertoe stuurt hij een aangetekend schrijven naar het adres van El Naturelle.

 

7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbank

Alle onderdelen van deze site worden beheerst door het Belgisch Recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zullen bevoegd zijn om enig geschil te beoordelen wat betreft deze website, de inhoud en de informatie erop vermeld, de eraan gelinkte internetsites of -pagina’s, alsmede het gebruik door de bezoeker of een derde.